Manifest 2012

zajawka

Tegoroczna Manifa jest naszą odpowiedzią na brak współpracy władz miasta z jego mieszkankami i mieszkańcami, w szczególności na brak konsultacji społecznych w sprawie kluczowych wydatków z budżetu miasta.

Jesteśmy koalicją lokalnych środowisk, które nie zgadzają się na milionowe inwestycje związane z EURO2012 i jednoczesne cięcia budżetowe powodujące realne zubożenie nas wszystkich, a zwłaszcza mieszkanek Wrocławia.

Antyspołeczna polityka zawsze najmocniej uderza w kobiety!

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest świętem solidarności społecznej i upominaniem się o sprawiedliwość dla wszystkich!

Nie zgadzamy się na wzrost kosztów życia poprzez podnoszenie opłat i wprowadzanie nowych podatków, które mają ratować zrujnowany budową stadionu budżet miejski.
Nie zgadzamy się na łamanie praw lokatorskich i niesprawiedliwą politykę mieszkaniową.

Uważamy, że edukacja jest prawem, a nie towarem. Domagamy się zwiększenia inwestycji miejskich na edukację i opiekę. Mówimy stanowcze NIE zamykaniu szkół publicznych oraz corocznemu podnoszeniu opłat za przedszkola i żłobki.

Domagamy się realnych konsultacji społecznych w sprawach, które dotyczą budżetu naszego miasta i naszych kieszeni  – to obywatelki i obywatele powinni decydować, które inwestycje i projekty są im najbardziej potrzebne, a które to zbędne i drogie igrzyska.

Zgadzasz się z Nami? Dołącz do Nas! Przyjdź na Manifę!

11.03.2012 o godz. 14
Rynek (pomnik Fredry)

Inicjatywa 8 Marca

We want bread insteadof games!

This year MANIFESTO is our direct response to the lack of cooperation of the city authorities with the citizens and the lack of public consultation on a key municipality expenses.

We are a coalition of local communities that does not agree to the millions of dollars investments in the EURO2012 Football Championships and huge budget cuts causing real impoverishment of all the society, especially among female citizens.

Antisocial politics always hits in women’s first!

International Women’s Day is a celebration of solidarity and equality!

We disagree with the increasing costs of living by raising fees and introducing new taxes to save the city budget ruined by the new stadium building.

We do not accept the violation of tenant rights and unfair housing policy.

We believe that education is a right, not a privilege. We demand a significant increase in urban investments in education and care. We say a strong NO for closing public schools and raising the annual fees for kindergartens and nurseries.

We demand real public consultation on matters that affect the budget of our city and our pockets – citizens should be first to decide which investments and projects are most required  and which are only unnecessary and expensive games.

Do you agree with us? Join us! Come on Manifa:

11/03/2012 at 2pm.

Market Square, near Fredro Monument !